Komunikat prawny
Śledź nas: Facebook Linkedin Instagram

Komunikat prawny

WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WWW.BARPIMO.COM

KORZYSTANIE Z USŁUG PORTALU INTERNETOWEGO

Dostęp do treści poszczególnych obszarów naszej strony internetowej musi byc zgodny z polityką określoną przez firmę. Tym samym BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A. (BARPIMO) w dowolnym czasie i bez powiadomienia może poddać modyfikacji informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje nie są aktualne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BARPIMO

Zarówno dostęp do tej strony internetowej jak i korzystanie z informacji na niej zawartych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

BARPIMO nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki lub szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do strony lub korzystania z informacji na niej zawartych. BARPIMO nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w zakresie bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, lub za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść komputer użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) oraz przechowywane na nim pliki i dokumenty na skutek obecności wirusa w komputerze użytkownika podczas połączenia z usługami i treściami strony internetowej, złe działanie przeglądarki lub korzystanie nie zaktualizowanej wersji przeglądarki.

Dlatego też użytkownik akceptuje, wyraźnie i bez zastrzeżeń, że dostęp i korzystanie z witryny przebiega na jego wyłączną odpowiedzialność.

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, w przypadku sporu, który może nastąpić, będzie stosowane prawo hiszpańskie. W każdym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, a BARPIMO zastrzega sobie prawo do odmowy usługi użytkownikom, którzy udostępnił nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych działań przewidzianych przez prawo.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

BARPIMO jest właścicielem i / lub licencjobiorcą wszystkich informacji zawartych na tej stronie internetowej, jej projektu graficznego, zdjęć, baz danych, spisów treści, kodów źródłowych, znaków towarowych i logo, które są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o znaków towarowych.

Dostęp i korzystanie z nich nie oznacza w żadnym przypadku przeniesienia prawa własności lub przyznania prawa użytkowania na rzecz użytkownika, w związku z czym wszelkie powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie części lub całości treści będzie wymagać uprzedniej pisemnej zgody BARPIMO. W przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej firma zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich czynności prawnych w celu zadośćuczynienia powstałych szkód, a tym samym użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, które mogą powstać w wyniku korzystania ze strony internetowej naruszającego niniejsze warunki i / lub obowiązujące prawo.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy, że podane przez użytkownika informacje staną się częścią bazy danych należącej do BARPIMO.

Biorąc pod uwagę osobisty charakter danych, BARPIMO zobowiązuje się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. W tym celu firma opracowała i wdrożyła dokument bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (w dalszej części nazywanej LOPD) oraz dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzający, rozporządzenie wykonawcze ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia w sprawie ochrony danych o charakterze osobistym.

W celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez BARPIMO użytkownik powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w formularzach na naszej stronie internetowej. Użytkownik oświadcza też, że jest osobą pełnoletnią.

Podane dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne, a użytkownik może korzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, zwracając się do firmy na piśmie na adres wskazany powyżej.

W przypadku podania danych osobowych osób trzecich użytkownik oświadcza, że posiada ich wyraźną zgodę oraz że poinformował osoby trzecie o treści podanych danych, ich źródle oraz o istnieniu i przeznaczeniu pliku, do którego zostaną włączone, a także o przysługujących im prawach do dostępu, sprostowania, odwołania danych a także o danych identyfikacyjnych BARPIMO.

Zautomatyzowane przetwarzanie wymaganych danych osobowych, prócz ich utrzymania, zarządzania i administracji, które mogą być przedmiotem stosownej umowy, ma również na celu wysyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług BARPIMO oferowanych obecnie oraz w przyszłości; informacje te obejmują komunikację o charakterze handlowym, reklamy i promocje wysyłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub każdą inną drogą.

Jeśli użytkownik wprowadzi dane w formularzu w dziale Praca, informujemy, że jego dane staną się częścią pliku będącego własnością BARPIMO, którego zadaniem jest zbieranie i zautomatyzowane przetwarzanie tych danych w celu oceny jego kandydatury w przypadku przyszłego naboru. Po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania życiorysu, z wyjątkiem gdy zostanie wyrażone wcześniej wyraźne żądanie usunięcia lub unieważnienia danych przez użytkownika, dane w nim zawarte zostaną automatycznie usunięte.

Akceptując niniejszą politykę, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych innym podmiotom (instytucjom bankowym, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym itp.) wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi.

Po upływie trzydziestu dni od zaakceptowania niniejszych warunków w przypadku nieotrzymania deklaracji ze strony użytkownika o nieakceptacji wykorzystania jego danych do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zakłada się, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie, bez uszczerbku dla jego prawa do ich anulowania w dowolnym czasie. By skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien zwrócić się pisemnie do firmy na adres wskazany na stronie internetowej.

LINKI, BANNERY

Zamieszczenie na portalu www.barpimo.com linków lub odnośników do innych portali ma charakter wyłącznie informacyjny i nie oznacza, że BARPIMO poleca owe portale lub obejmuje gwarancją ich treści, gdyż nie jest za nie odpowiedzialny ani nie obejmuje ich kontrolą.

COOKIES

W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że użyta zostaje technologia nazywana „cookies“ w celu udostępnienia szeregu treści i / lub usług w sposób dopasowany do użytkownika. Plik „cookie" to niewielka ilość danych, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika.

Dane te mogą być przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, dzięki zostanie on rozpoznany, gdy wróci na naszą stronę. Istnieje zawsze możliwość zaznaczenia w preferencjach przeglądarki opcji, aby otrzymać ostrzeżenie przed zaakceptowaniem plików „cookies“.

Dane przechowywane w każdym pliku cookie to: data i godzina ostatniej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, treści, które użytkownik wybrał podczas swojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej i elementy bezpieczeństwa składające się na kontrolę dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie.

Mapa strony internetowej
Kontakt

BIURA GŁÓWNE

C/ San Fernando, 116
26300 Nájera, La Rioja (Hiszpania)

T.: (+34) 941 410 000
F.: (+34) 941 410 111

informa@barpimo.com
 

SIECI SPOŁECZNE

Facebook Linkedin Instagram

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĄ

T.: (+34) 941 410 000
delegacje-barpimo-hiszpaniaDelegacje Barpimo Hiszpania

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

BARPIMO W HISZPANII

BARPIMO NA ŚWIECIE

  • BARPIMO S.A.
    C/ SAN FERNANDO, 116
    CP: 26300 NÁJERA (LA RIOJA)

    T.: (+34) 941 410 000

    VENTAS@BARPIMO.COM

  • ROSJA

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Barpimo S.A. zawsze koncentruje swoje wysiłki w celu osiągnięcia najwyższej jakości w zakresie produktów i obsługi klienta, stosując się do odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej jako liderze.

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
T.: (+34) 941 410 000
sac@barpimo.com

WYŚLIJ NAM TWOJE
KOMENTARZE

UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Następujące projekty zostały współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w celu rozwoju badań naukowych, wspierania rozwoju technologicznego i pobudzenia innowacji.
"EMULSJE Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO WYSOCE SKUTECZNYCH POWŁOK WODNYCH"
"ROZWÓJ NOWEJ GAMY WYSOCE EFEKTYWNYCH FARB KATALITYCZNYCH"
CDTI
“DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA BARNICES Y PINTURAS EXENTAS DE NANOPARTICULAS PELIGROSAS PARA LA SALUD”
OT1. PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO; INNOVACIÓN Y UNA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
“SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS DE CALEFACCIÓN”
P2. PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CDTI
NUEVOS RECUBRIMIENTOS CON APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
RESINA ALQUIDICA URETANADA ACUOSA LIBRE DE ISOCIONATOS
PROYECTO FINANCIADO CON LAS DOTACIONES PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA CON CARGO A LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES EN EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA RIOJA (2014-2020)
CDTI
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
NUEVOS RECUBRIMIENTOS CON APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
PROYECTO FINANCIADO CON LAS DOTACIONES PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA CON CARGO A LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES EN EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA RIOJA (2014-2020)
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
GRAPHENE CORE 3
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-ADHOC-2014-20) GRANT AGREEMENT N° 881603.

LIGNICOAT
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-BBI-JTI-2020) PROPOSAL N° 101023342.

Barpimo :: Lakiery i farby
Calcco